Problemen in lezen en/of spelling, w.o. dyslexie - Lees meer

Wat is dyslexie? Dat zoeken we op! Van Dale zegt het volgende: wat is dyslexie? Bron: Van Dale

Of dyslexie hetzelfde is als woordblindheid, valt te betwisten, maar moeite met lezen, schrijven en spellen omvat wel de kern. Dyslectische mensen nemen nieuwe informatie (klanken, woorden, tekst) langzamer in zich op dan andere mensen. Lezen gaat traag, voorlezen gaat niet vloeiend. Er moet teveel informatie worden verwerkt in de hersenen, wat tot problemen leidt.

Wist je dat?

  • 1 op de 20 kinderen dyslectisch is,
  • 3,6% van de mensen ernstige enkelvoudige dyslexie heeft,
  • Jongens meer kans hebben op dyslexie dan meisjes,
  • Dyslexie in veel gevallen erfelijk is,

Het belangrijkste kenmerk van dyslexie is dat, er een hardnekkig probleem is bij het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen op woordniveau. De leesproblemen vallen het meest op bij hardop lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Binnen de spelling blijven er vaak langdurig veel spellingsfouten bestaan en heeft het kind veel steun nodig van spellingsregels. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.

Binnen de behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie, ligt de basis in het inzichtelijk maken van de klankstructuren in het Nederlands. Kinderen leren vaak voorkomende vaste stukken (zoals be-, ge-, ver-) herkennen en gebruiken, waardoor er binnen het lezen en spellen meer inzicht verkregen wordt. Daarnaast is het automatisch kennen van de klank-tekenkoppeling (welke letter hoort bij welke klank en andersom) zeer belangrijk om snel te kunnen lezen en spellen.

Ook het analyseren en synthetiseren (het hakken en plakken van woorden) is essentieel. Hiervoor wordt de basis al gelegd in de kleutergroepen. U kunt bij ons dan al terecht voor oefeningen ter voorbereiding van het gaan leren lezen en spellen (voorschotbenadering). Sommige kleuters leren dit ‘hakken en plakken’ minder snel.

Ongeveer 10% van de leerlingen in groep 3 is wat betreft hun ontwikkeling nog niet helemaal 'klaar' voor het leren lezen en schrijven. Ruim de helft van deze kinderen gaat goed vooruit met extra hulp.

Als het kind ondanks gerichte oefening en begeleiding niet vooruit gaat met lezen en/of spellen, kan er sprake zijn van dyslexie.

Indien een kind wordt gediagnosticeerd met ‘ernstige enkelvoudige dyslexie’ komt hij/zij in aanmerking voor betaling van de behandeling vanuit de gemeente. Voorwaarde hiertoe is wel dat uw kind is ingeschreven in een Nederlandse gemeente. De gemeentes stellen de vergoeding voor deze behandeling alleen beschikbaar als deze gebeurt onder de verantwoording van een GZ-psycholoog. dit logopedie & stottertherapie heeft met dit doel een samenwerking met Lionarons – GGZ, Heerlen. Uiteraard wordt de basisschool van uw kind intensief betrokken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het behandelplan.

dit staat voor:

diagnostiek
informatie
therapie

In onze locaties kunt u terecht voor alle logopedische stoornissen. Ook behandeling van dyslexie is mogelijk. Wij zijn elke werkdag geopend.

Kwaliteitsregister Paramedici Logo
Logo Nederlandse Vereniging voor Logopedie en en Foniatrie